Syndication

25.04.2018. - Politika -  Udru­ženje sin­dikata pen­zio­nera Sr­bije sa ostalim sin­dikatima tra­ži da uče­stvuje u radu rad­ne gru­pe koja se bavi pri­vatizacijom rehabilitacionih cen­tara, tvr­deći da je PIO fond svo­ju imo­vinu već pre­neo na državu.Pred­stav­ni­ci Udru­že­nja sin­di­ka­ta pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je za­tra­ži­li su još u ja­nu­a­ru pri­jem kod mi­ni­stra tu­ri­zma Ra­si­ma Lja­ji­ća, jer su za­bri­nu­ti za sud­bi­nu ba­nja i re­ha­bi­li­ta­ci­o­nih cen­ta­ra ko­ji će se usko­ro pri­va­ti­zo­va­ti po­sle če­ga će oni ko­ji su ba­nje gra­di­li svo­jim rad­nič­kim di­na­rom, osta­ti bez mo­guć­no­sti da ih ko­ri­ste za opo­ra­vak.

 Od­go­vor o su­sre­tu ni do da­nas ni­smo do­bi­li, a ne­dav­no je po­no­vo re­če­no da će pen­zij­ski fond pre­ne­ti svo­ju imo­vi­nu na dr­ža­vu ka­ko bi ona lak­še pri­va­ti­zo­va­la ba­nje. Uprav­ni od­bor PIO fon­da obez­be­đu­je ve­ći­nu pred­stav­ni­ka ko­ji či­ne sve da se imo­vi­na vra­ti vla­di na pro­da­ju. Isto to po­ku­ša­va­no je 2005. go­di­ne ka­da je mi­ni­star pri­vre­de bio Mla­đan Din­kić, ali je PIO fond ta­da tu­žio dr­ža­vu, pa je imo­vi­na osta­la u nje­go­vom vla­sni­štvu – ka­že Mi­ša Ra­do­vić, pred­sed­nik ovog udru­že­nja.