Syndication

11.05.2018. - Do 1. ju­la oko 500 naj­sta­ri­jih gra­đa­na ko­ji ne­ma­ju bli­žih srod­ni­ka so­ci­jal­no su i ma­te­ri­jal­no ugro­že­ni, a tre­nut­no se na­la­ze na li­sta­ma če­ka­nja za pri­jem u ne­ki od dr­žav­nih ge­ron­to­lo­ških cen­ta­ra, mo­glo bi da do­bi­je me­sto u pri­vat­nim do­mo­vi­ma ši­rom Sr­bi­je, uz po­moć dr­žav­nih sub­ven­ci­ja. Za ta­kvu vr­stu po­mo­ći ovo­go­di­šnjim bu­dže­tom pred­vi­đe­no je 204 mi­li­o­na di­na­ra. Ka­ko za „Po­li­ti­ku” is­ti­če Mi­loš Jan­ko­vić, po­moć­nik mi­ni­stra za rad u Sek­to­ru za bri­gu o po­ro­di­ci i so­ci­jal­nu za­šti­tu, ova vr­sta po­mo­ći za gra­đa­ne tre­ćeg do­ba tre­ba­lo je da poč­ne da se spro­vo­di kra­jem pr­vog kvar­ta­la ove go­di­ne, ali je rok po­me­ren za 1. jul zbog raz­li­či­tih tu­ma­če­nja u ve­zi s pri­me­nom Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma.

– Oče­ku­jem da će do po­čet­ka ju­la sve bi­ti za­vr­še­no, ob­ja­vljen jav­ni po­ziv i iza­bra­ni pru­ža­o­ci uslu­ga. Oni lju­di ko­ji do ta­da bu­du iz­ra­zi­li že­lju da bu­du sme­šte­ni u ne­ku od usta­no­va pri­vat­ne so­ci­jal­ne za­šti­te, u nju će od­mah bi­ti i upu­će­ni – pre­ci­zi­rao je Jan­ko­vić.

Ce­na sme­šta­ja za naj­u­gro­že­ni­je gra­đa­ne ko­ji ne­ma­ju ni­ko­ga da bri­ne o nji­ma bi­će do 40.000 di­na­ra jer je to­li­ko po­nu­di­lo Mi­ni­star­stvo ra­da. Po­moć­nik mi­ni­stra do­da­je i da je ce­na utvr­đe­na na osno­vu pro­seč­ne ce­ne sme­šta­ja u Be­o­gra­du za dru­gu i tre­ću ka­te­go­ri­ju so­ci­jal­no ugro­že­nih.

Ako je, pri­me­ra ra­di, pen­zi­ja ko­ri­sni­ka 30.000 di­na­ra, pre­o­sta­lih 10.000 sno­si­će dr­ža­va, a uko­li­ko ko­ri­snik ne­ma ni­ka­kav iz­vor pri­ho­da i spa­da u ka­te­go­ri­ju naj­u­gro­že­ni­jih, dr­ža­va će sno­si­ti ceo tro­šak sme­šta­ja, po­ru­ču­je po­moć­nik mi­ni­stra ra­da.

Pru­ža­o­ci uslu­ga mo­gu bi­ti sa­mo li­cen­ci­ra­ne pri­vat­ne usta­no­ve so­ci­jal­ne za­šti­te ko­ji­ma Mi­ni­star­stvo za rad iz­da­je do­zvo­lu. Ta­kvih u Sr­bi­ji ima tre­nut­no 191. Li­sta če­ka­nja od oko 800 naj­sta­ri­jih gra­đa­na za 42 dr­žav­ne usta­no­ve so­ci­jal­ne za­šti­te i po­pu­nje­nost tih do­mo­va do 98 od­sto bi­le su sig­nal da pre dve go­di­ne Udru­že­nje pri­vat­nih usta­no­va so­ci­jal­ne za­šti­te po­kre­ne ini­ci­ja­ti­vu za sme­štaj lju­di u pri­vat­ne do­mo­ve (bro­ji oko 50 pri­vat­nih usta­no­va, što je tre­ći­na od ukup­nog bro­ja pri­vat­nih do­mo­va u Sr­bi­ji). Upra­vo te usta­no­ve tre­ba­lo bi da pri­hva­te sve oso­be s li­ste če­ka­nja za me­sto u dr­žav­nom do­mu.

U Mi­ni­star­stvu ra­da is­ti­ču da se ovim po­te­zom dr­ža­ve isto­vre­me­no pred­u­pre­đu­je po­tre­ba za iz­grad­njom no­vih sme­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta ko­ji bi se fi­nan­si­ra­li iz bu­dže­ta.

– Stva­ra­njem za­kon­ske mo­guć­no­sti spre­či­la bi se i po­ja­va da sta­ri­ji ko­ri­ste uslu­ge sme­šta­ja da­le­ko od svo­jih po­ro­di­ca či­me ki­da­ju us­po­sta­vlje­ne so­ci­jal­ne ve­ze, a omo­gu­ći­lo bi im se i oču­va­nje po­ro­dič­nih i dru­gih so­ci­jal­nih po­ve­za­no­sti. Ti­me bi se stvo­ri­li uslo­vi za pot­pu­no iz­jed­na­ča­va­nje pri­vat­nih i dr­žav­nih do­mo­va za sta­ri­je – na­po­mi­nju u Mi­ni­star­stvu ra­da.

Popunjenost kapaciteta oko 73 odsto

Prosečna popunjenost privatnih ustanova je oko 73 odsto, tako da upravo tu ima prostora i mogućnosti da veći broj ljudi s liste čekanja bude zbrinut. Ono čime privatne ustanove nisu zadovoljne, naglašava Miloš Janković, jeste cena od 40.000 dinara za koju smatraju da nije adekvatna za privatnike u Beogradu i Novom Sadu.

– Država trenutno može da pruži toliko, ali je spremna da se uključi i reši taj problem. Ovaj projekat trebalo bi da probudi zainteresovanost kod vlasnika privatnih domova kojima ta cena odgovara jer u mestima van većih gradova u Srbiji, zbog nižeg standarda, ta cena bi zadovoljila potrebe – ističe Janković i dodaje da ipak niko ne može da zna da li će korisnici hteti da idu u privatni dom.

– To već zavisi od njihove želje, tako da niko ne može da predvidi da li će naša akcija uspeti – kaže Janković. (Politika)