Syndication

03.08.2018. - U skladu sa Odlukom Opštinskog veća opštine Raška od 25. jula 2018. godine, Opština Raška, raspisuje J A V N I K O N K U R S  za dostavljanje ponuda za dodelu subvencija za obavljanje nerentabilnih linija u prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Raška u 2018. godini

I. Javni konkurs za dostavljanje ponuda za dodelu subvencija za obavljanje nerentabilnih linija u prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Raška u 2018. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) raspisuje se za prevoznike registrovane za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, radi podnošenja ponuda za uslugu javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na nerentabilnim linijama, koje će biti sufinansirane od strane Opštine Raška.

II. Opis predmeta Javnog konkursa:
- Opština Raška subvencioniše troškove usluge javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na nerentabilnim linijama koje su predmet ovog konkursa;
- subvencija za ovu uslugu predviđena je za period od 12 meseci;
- navedeni iznos će se plaćati u jednakim mesečnim ratama, za vreme trajanja pružanja usluge;
- subvencija se daje po ostvarenim kilometrima na linijama koje su predmet subvencije;
- maksimalni iznos subvencije po pređenom kilometru na određenoj liniji prigradskog prevoza može da iznosi 41,31 din/km;
- u slučaju povećanja – smanjenja cena goriva (evrodizela) više od 5% na mesečnom nivou, mesečna subvencija za održavanje linija na relacijama iz tabele se plaća u odgovarajućem iznosu koji je srazmeran povećanju – smanjenju cena goriva;
- u sledećoj tabeli su dati podaci, prema registrovanim redovima vožnje kod organa opštinske uprave nadležnog za poslove saobraćaja, o procenjenom broju kilometara za subvenciju na relacijama:

 

 

 

 

Red. br.

 

 

 

 

Relacija

Rastojanje  na liniji

(u jednom smeru) km

Broj   polazaka, odnosno povrataka  za subvenciju na liniji, po jednom smeru

Procenjeni broj kilometara za subvencionisanje na liniji,  mesečno (za 22 radna dana)

u oba smera 

km

 

 

 

Napomena:

radnim danom

subotom

1.

Raška- Kraviće-Gnjilica

7/10

2

2

776

prevoz radnim danom do Gnjilice (7km) i subotom do Kravića (10km)

 

2.

Raška-Radošiće-Kiževak

10

3

2

 

1.480

prevoz radnim danom i subotom

3.

Raška-Kruševica-Biniće

32

3

2

3.812

prevoz radnim danom do Kruševice i  subotom do Binića

4.

Raška-Milatkoviće

8

3

2

 

1.184

prevoz radnim danom i subotom

5.

Raška-Kuti

25

0

2

400

prevoz samo subotom

6.

Raška-Trnava

11

3

0

1.452

prevoz radnim danom

7.

Raška-Petrovo Polje

20

2

0

 

1.760

prevoz radnim danom

 

8.

Rakovac-Još. Banja-Kovači

12

 

2

0

 

1.056

 

prevoz radnim danom

9.

Raška-Šipačina

18

0

2

288

prevoz subotom

10.

Raška-Rvati

6

1

1

624

prevoz radnim i subotom

 UKUPNO  MESEČNO KILOMETARA ZA SUBVENCIJU

12.832

 


III. Uslovi za dodelu subvencija prevozniku-pravnom licu:
- prevoznik mora da poseduje registrovan red vožnje za obavljanje prigradske linije za koju konkuriše za dodelu subvencije;
- prevoznik mora da poseduje važeće rešenje ministarstva Republike Srbije nadležnog za poslove saobraćaja o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog linijskog prevoza putnika za registracioni period, odnosno licencu za linijski prevoz putnika;
- prevoznik mora da poseduje dokaz da je obezbedio korišćenje Autobuske stanice Raška o obavljanju prevoza na liniji, odnosno druge lokacije-stajališta za prijem/otpremu putnika u skladu sa propisima;
- usluga prevoza treba da se vrši u kontinuitetu, radnim danima i subotom; polasci nedeljom i praznicima nisu planirani.

IV. Pre zaključenja ugovora izabrani ponuđač će biti u obavezi da dostavi raspisivaču Javnog konkursa konačan registrovan red vožnje i garanciju za dobro izvršenje posla (blanko sopstvenu menicu), sa meničnim ovlašćenjem u vrednosti 10% od iznosa za subvenciju određenog u tački II Javnog konkursa, dokaz o registraciji menice i kopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke.

V. Ponude potpisane i overene od strane ovlašćenog lica, sa pratećim dokumentima, podnose se na adresu Opštinska uprava Raška, ul. Ibarska br. 2, 36350 Raška, putem pošte ili neposredno na pisarnicu, u zatvorenim kovertama sa naznakom „Ponuda za uslugu prevoza putnika’’ i sa naznačenim nazivom prevoznika na poleđini zatvorene koverte.

VI. Ponude koje ne budu sačinjene u skladu sa ovim Javnim konkursom neće biti prihvaćene.

VII. Rok za dostavljanje ponuda je do 17. avgusta 2018. godine do 14 časova bez obzira na način dostavljanja; rok za izbor najpovoljnije ponude će biti 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

VIII. Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Opštine Raška www.raska.gov.rs. (Opština Raška)