Syndication

08.10.2018. - Opštinsko veće je na sednici održanoj 5.oktobra usvojilo Nacrt Statuta opštine Raška koji je usklađen sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi donetim 20.juna ove godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje Statute i druga opšta akta usklade sa novim zakonom i da upute Ministarstvu državne uprave na davanje saglasnosti, nakon čega će se dokument naći pred odbornicima SO Raška.
Članovi Veća usvojili su Izveštaj o ostvarivanju plana rada za 2017/2018.godinu predškolske ustanove „Veselo detinjstvo“. Sve planom predviđene aktivnosti su realizovane. Radilo se u dve smene u Raški, Baljevcu, Jošaničkoj Banji, Kopaoniku, Biljanovcu, Brveniku i Milatkoviću. Pripremni predškolski program odvijao se i u Rvatima, Beocima, Brvenici, Trnavi i Plešinu i to u prostorijama osnovnih škola u pomenutim mestima. Ukupan broj dece upisane u predškolsku ustanovu je 779, a najveći broj dece obuhvaćen je celodnevnim boravkom. Deca sa smetnjama u razvoju smeštena su u redovne grupe po inkluzivnom programu. Formirane su liste čekanja i trenutno stotinak mališana čeka da krene u vrtić.
Na sednici je usvojen i Godišnji plan rada predškolske ustanove za 2018/2019.
U budžetu opštine Raška obezbeđena su sredstva za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja u iznosu od 80 procenata od ekonomske cene po detetu.
Članovi Veća su prihvatili i dva izveštaja Komisije za poljoprivredu o sredstvima dodeljenim poljoprivrednim gazdinstvima. U izveštaju od 2.jula konstatuje se da je Komisiji upućeno 88 zahteva za subvencionisanje različitih vidova poljoprivredne proizvodnje. Odobrena su 83. Ukupan iznos odobrenih sredstava je 2.853.861. U izveštaju od 1.avgusta se navodi da je Komisiji za poljoprivredu upućeno 114 zahteva. Odobreno 113. Ukupan iznos dodeljenih sredstava je 2.224.182
Na sednici je usvojeno i nekoliko nekoliko urbanističkih odluka koje se odnose na izmene Programa postavljanja privremenih objekata na području Kopaonika i Raške. Prva se odnosi na izmene kojim je predviđeno postavljanje montažnog objekta odnosno vidikovca na Maloj ravni. Druga tretira postavljanje ski bifea na području NP „Kopaonik“, a u skladu sa uslovima koje je dao Zavod za zaštitu prirode, dok se treća odluka odnosi na uređenje parking prostora na Sunčanoj dolini.
Pred većnicima se našao i Nacrt budžeta za 2019.godinu, urađen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, ali kako Ministarsvo finansija nije dostavilo Uputstvo za pripremu budžeta lokalne samouprave za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu, konstatovano je da nema uslova za njegovo usvajanje. 
Većnici su usvojili izveštaj Komisije za socijalna pitanja. U prethodnom periodu Komisiji je upućeno 26 zahteva, 18 odobreno, u 3 predmeta Centar za socijalni rad će obići porodice, a 5 odbijeno. 
Na sednici je usvojen i izveštaj Komisije za utvrđivanje posledica elementarnih i drudrugih nepogoda. Komisiji su upućena 3 zahteva. Dva su usvojena, a jedan je odbijen jer se Komisija proglasila nenadležnom za predmet zahteva.