Syndication

06.12.2018. - NDsat - 

U okviru ove ankete predstavljen je spisak širih oblasti koje mogu biti izabrane kao oblasti od javnog interesa za našu opštinu. Primeri širih oblasti su: Socijalna zaštita, Boračko-invalidska zaštita ili dr. Takođe, u okviru svake šire oblasti, predstavljene su uže oblasti od javnog interesa. Na primer, u okviru šire oblasti Socijalna zaštita, jedna od užih oblasti je Pomoć kod pružanja usluge smeštaja.
Molimo Vas da odaberete do 5 širih oblasti za koje smatrate da su od javnog interesa za Opštinu Raška.
Takođe Vas molimo da odaberete i po 1 užu oblast u okviru svake od širih oblasti koju ste zaokružili.
Preuzmite i popunite anketni list i pošaljite nam isti do ponedeljka, 10.12.2018. godine, na e-mejl adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Spisak oblasti od javnog interesa

1. Socijalna zaštita:
a. Dnevne usluge u zajednici - dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u neposrednom okruženju
b. Usluge podrške za samostalni život - stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu
c. Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge-intezivne usluge podrške porodici koja je u krizi, savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja, podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju,savetovanje i podrška u slučajevima nasilja, porodična terapija, medijacija, SOS telefoni, aktivacija i druge savetodavne usluge i edukativne usluge i aktivnosti
d. Pomoć kod pružanja usluge smeštaja

2. Podrška socijalno ugroženim građanima:
a. Organizovanje narodnih kuhinja
b. Doniranje paketa pomoći sa hranom i higijenskim sredstvima
c. Mobilni timovi za zdravstvene usluge za stanovnike u udaljenim mestima

3. Boračko-invalidska zaštita:
a. Pravna pomoć u vezi priznavanja prava u oblasti boračko-invalidske zaštite
b. Profesionalana rehabilitacija civilnih invalida rata
c. Subvencionisanje komunalnih usluga invalidima rata

4. Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom
a. Organizovanje dnevnih boravaka za lica sa invaliditetom
b. Motivisanje poslodavaca za zapošljavanje lica sa invaliditetom
c. Podrška za organizovanje sportskih i kulturnih aktivnosti za lica sa invaliditetom
d. Usluge mobilnog fizioterapeuta za lica sa invaliditetom
e. Obezbeđivanje neophodne opreme za lica sa invaliditetom

5. Društvena briga o deci i mladima:
a. Briga o deci bez roditeljskog staranja
b. Besplatni sportsko rekreativni sadržaji (dečija igrališta, škola plivanja, klizanja, besplatan ulaz na bazenima, dr.)
c. Paketi pomoći za decu u hraniteljskim porodicama
d. Podrška deci i mladima iz jednoroditeljskih porodica koje primaju socijalnu pomoć
e. Vršnjačka edukacija mladih u borbi protiv narkomanije, bolesti zavisnosti, nasilja i dr.
f. Bolje i kvalitetnije informisanje javnosti o dečijim pravima
g. Podrška mladim talentima i zapošljavanje mladih

6. Društvena briga o starijim osobama:
a. Podrška starim licima u seoskim sredinama
b. Pomoć u kući jednočlanim staračkim domaćinstvima
c. Društvena briga o penzionerima
d. Uključivanje penzionera u društvene aktivnosti od velikog značaja (podučavanje dece i mladih o bezbednosti u saobraćaju, o ponašanju u sličaju požara, da kažu “ne” drogama, podučavanje veštinama veza, pletenja, tkanja i dr.)
e. Organizovanje izleta i višednevnih turističkih putovanja za starije osobe

7. Prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije:
a. Podizanje svesti o neophodnosti prevencije nasilja i diskriminacije i života bez nasilja
b. Organizovanje obuka samoodbrane žena i mladih devojaka
c. Edukativne radionice i tribine protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici

8. Zaštita i pomoć žrtvama nasilja u porodici;
a. Pravna pomoć za zaštitu žrtava nasilja
b. Organizovanje “Sigurnih kuća” ili dnevnih boravaka za žrtve nasilja
c. Psihološka podrška stručnih lica žrtvama nasilja
d. Mobilni tim za pomoć žrtvama nasilja

9. Zaštita i pomoć žrtvama mobinga:
a. Pravna pomoć žrtvama mobinga
b. Psihološka podrška stručnih lica žrtvama mobinga


10. Afirmisanje ženskih prava:
a. Obeležavanje značajnih datuma za ostvarivanje ženskih prava
b. Promocija i podsticanje ženskog preduzetništva
c. Obuke žena na selu za sticanje alternativnih prihoda (uključujući seoski turizam, sakupljanje lekovitog bilja i druge aktivnosti)
d. Ohrabrivanje žena da se bave netradicionalnim zanimanjima
e. Edukacija žena za korišćenje informacionih tehnologija, naročito žena na selu
f. Osnivanje ženskih odborničkih mreža
g. Edukacija žena za politički aganžman

11. Zaštita i promovisanje/unapređenje ljudskih i manjinskih prava:
a. Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti
b. Socijalna inkluzija, zaštita i promovisanje ljudskih prava Roma
c. Zaštita i promovisanje prava LGBT osoba

12. Zaštita interno raseljenih i izbeglih lica:
a. Obezbeđivanje pomoći u pribavljanju dokumenata i pravne pomoći
b. Podizanje kapaciteta za smeštaj interno raseljenih i izbeglih lica
c. Organizovanje humanitarne pomoći za izbegla lica

13. Humanitarne aktivnosti:
a. Pomoć deci za lečenje teških i retkih bolesti
b. Sakupljanje pomoći za poplavljena područja
c. Pomoć domovima za nezbrinutu decu
d. Pomoć porodicama koje žive na ivici egzistencije

14. Zaštita zdravlja:
a. Organizovanje tribina za prevenciju tumora dojke
b. Edukacija učenika i studenata na temu reproduktivnog zdravlja
c. Obeležavanje Svetskog dana bez duvanskog dima
d. Aktivnosti vezane za borbu protiv narkomanije u školama

15. Prevencija, lečenje i rehabilitacija bolesti zavisnosti:
a. Promocija zdravih stilova života za učenike osnovnih i srednjih škola
b. Organizovanje okruglih stolova i tribina za informisanje mladih o bolestima zavisnosti
c. Programi za primarnu i sekundarnu prevenciju narkomanije

16. Podsticanje nataliteta:
a. Edukacije mladih žena o reproduktivnom zdravlju
b. Promovisalje vrednosti tradicionalne porodice

17. Rekreacija:
a. Omasovljavanje učešća građana u rekreativnom vežbanju
b. Realizacija posebnih programa za decu sa posebnim potrebama
c. Medijska kampanja o potrebi fizičkih aktivnosti za sve uzraste

18. Obrazovanje, neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje:
a. Obezbeđivanje dopunskih i neformalnih programa za podršku romskoj deci tokom školovanja
b. Organizovanje programa za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i neformalno obrazovanje teže zapošljivih kategorija

19. Nauka i naučno-istraživački rad:
a. Podrška mladim talentima u nauci
b. Podsticanje razvoja inovativnih preduzeća
c. Promocija nauke kroz izdavanje naučnih časopisa
d. Nabavka naučne i stručne literature iz inostranstva

20. Kultura:
a. Programi i projekti udruženja u kulturi koja svojim kvalitetom doprinose razvoju kulture i umetnosti
b. Otkrivanje, stvaranje, proučavanje, očuvanje i predstavljanje srpske kulture i kulture nacionalnih manjinja u Republici Srbiji
c. Obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnog nasleđa i kulturnih sadržaja javnosti
d. Istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije
e. Podsticanje i pomaganje kulturnih izraza koji su rezultat kreativnosti pojedinca, grupa i društva Srba u inostranstvu
f. Podsticanje, unapređenje i stvaranje uslova za razvoj međunarodne kulturne saradnje 
g. Stvaranje uslova za slobodan protok i razmenu kulturnih izraza i sadržaja
h. Podsticanje inovativnosti i kreativnosti u kulturi
i. Podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi
j. Sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture
k. Podsticanje primene novih tehnologija u kulturi
l. Podsticanje procesa digitalizacije i razvoja digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i umetnosti
m. Izgradnja jedinsvenog bibliotečkog-informacionog sistema i matične funkcije u bibliotečkoj delatnosti
n. Izgradnja i unapređenje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti zaštite kulturnog nasleđa
o. Podsticanje mladih talenata u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva
p. Stvaranje uslova za podsticanje samostalnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva
q. Podsticanje amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva
r. Podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi
s. Podsticanje kulturnog i imetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnosti svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom
t. Regulisanje i posticanje tržišta umetničkih dela, sponzorisanja, mecenarstva i donatorstva u kulturi
u. Podsticanje razvoja kreativnih industrija
v. Podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva društveno osetljivih grupa

21. Razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva:
a. Štampanje i izdavanje monografija, memoara, i drugih pisanih dela nacionalnih manjina
b. Negovanje kulturnog indetiteta Roma
c. Organizovanje likovnih izložbi amaterskih umetnika

22. Očuvanje kulturne i istorijske tradicije:
a. Podsticaj tradicionalnih vrednosti
b. Organizovanje večeri na jeziku lokalnog dijalekta
c. Prezentacija i obuka tradicionalnih zanata za mlade generacije
d. Izlaganje starih i retkih knjiga lokalnih stvaralaca

23. Očuvanje i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja;
a. Organizovanje folkolornih manifestacija
b. Organizovanje sajmova rukotvorina
c. Izložba narodnih nošnji i tradicionalnog nakita

24. Javno informisanje
a. Podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi
b. Unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma
c. Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarada u oblasti javnog informisanja

25. Sport
a. Unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena i osoba sa invaliditetom
b. Sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.)
c. Unapređenje zaštite zdravlja sportista, unapređenje stručnog rada i stručnog osposobljavanja u sportu
d. Međudržavna i međunarodna sportska saradnja i razvijanje sporta i saradnje sa organizacijama iz dijaspore
e. Naučni skupovi, istraživaćčko-razvojni i naučno-istraživački projekti u sportu i izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja

26. Promocija Opštine Raška:
a. Organizovanje promotivnih aktivnosti brendiranih proizvoda opštine/grada 
b. Organizovanje događaja za promociju Opštine Raška

27. Zaštita životne sredine:
a. Uređenje gradskih, seoskih i prigradskih naselja
b. Uklanjanja smeća (u seoskim sredinama, prigradskim naseljima i dr.)
c. Opremanje lokaliteta gde građani mogu da odlažu pojedine vrste otpada
d. Podsticanje razvoja svesti o uticaju životne sredine na zdravlje ljudi u osnovnim i srednjim školama

28. Ekologija:
a. Promocija zelene ekonomije
b. Uvođenje “zelenog” telefona za građane radi prijave ekoloških problema u neposrednom okruženju
c. Organizovanje sajmova za očuvanje životne sredine i povratak prirodi (ekološki standardi i inovativnosti, nova ekološka oprema, uređaji, mašine i filteri za tretman lekovitog bilja, organski proizvodi, med i pčelinji produkti, i dr.)
d. Ekološko izveštavanje za novinarska udruženja kao obaveza

29. Zaštita i očuvanje prirode:
a. Podsticanje razvoja svesti o neophodnosti zaštite zemljišta, vode, biljnog i životinjskog sveta kod mladih
b. Razvijanje programa i mera za zaštitu zemljišta, vode, biljnog i životinjskog sveta
c. Obeležavanje “Dana planete Zemlje” u predškolskim i školskim ustanovama

30. Održiv razvoj:
a. Podizanje svesti građanja o razvoju bez destrukcije, a uz očuvanje životne sredine
b. Podizanje svesti građana o racionalnom trošenju energije, ulaganja u čistije i obnovljive izvore energije
c. Podizanje svesti građana o neophodnosti promene načina na koji organizujemo naše radne aktivnosti, način na koji organizujemo i planiramo naselja, industriju, način na koji razmeštamo dobra

31. Poljoprivreda:
a. Podsticanje poljoprivredne delatnosti u ruralnim područjima
b. Doniranje neophodnih poljoprivrednih mašina seoskim domaćinstvima
c. Podsticanje mladih da se bave poljoprivredom
d. Podizanje svesti građana u ruralnim područjima o subvencijama i donacijama za poljoprivredu
e. Podizanje konkuretnosti poljoprivrednih gazdinstava
f. Razvoj pčelarstva
g. Razvoj ovčarstva, kozarstva, konjarstva i dr.

32. Organska proizvodnja hrane:
a. Podizanje svesti građana o značaju organske proizvodnje hrane
b. Podsticanje organske proizvodnje u ruralnim područjima

33. Podsticanje i promocija zdrave ishrane:
a. Podizanje svesti kod mladih o značaju zdrave ishrane
b. Organizovanje izlaganja zdrave hrane i meda

34. Podsticanje ruralnog razvoja:
a. Podsticanje stvaranja povoljnih uslova za rad žena i omladine u ruralnim sredinama
b. Podsticanje smanjenja migracija stanovništva iz ruralnih sredina

35. Podsticanje i razvoj specifičnih privrednih delatnosti:
a. Podsticanje i razvoj zanatstva
b. Oživljavanje zadrugarstva u ruralnim sredinama
c. Podsticanje i razvoj starih i retkih zanata
d. Podsticanje i razvoj zadrugarstva

36. Turizam:
a. Promocija turizma u ruralnim oblastima, banjama, mototurizma i dr.
b. Promocija aktivnog turizma 
c. Digitalizacija u turizmu i promocija važnosti tehnologija u turizmu

37. Zaštita životinja:
a. Pomoć, lečenje i udomljavanje napuštenih životinja
b. Formiranje azila za napuštene životinje

38. Zaštita potrošača:
a. Informisanje i edukacija o pravima potrašača
b. Besplatna pravna pomoć za zaštitu potrošača

39. Negovanje i razvoj međunarodne saradnje:
a. Podsticanje projekata međunarodne saradnje za unapređenje socio-ekonomskog razvoja i razmene najboljih praksi
b. Razvoj međunarodne saradnje srednjih i osnovnih škola
c. Razvoj međunarodne saradnje u različitim delatnostima

40. Borba protiv korupcije:
a. Informisanje javnosti o postojanju sukoba interesa 
b. Razvijanje različitih oblika borbe protiv monopolskog polažaja privrednih subjekata
c. Sprečavanje zloupotrebe javnih ovlašćenja 
d. Podsticanje povećanja odgovornosti svih nivoa vlasti, organa i institucija

41. Podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva:
a. Osposobljavanje žena u ruralnim područjima za korišćenje informacionih tehnologija
b. Okrugli stolovi na temu “IT novosti” u manje razvijenim i nerazvijenim područjima
c. Radionice na temu “Bezbednost na internetu” u školskim ustanovama

42. Afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave;
a. Osposobljavanje JLS za kvalitetno i potpuno obavljanje osnovnih funkcija
b. Jačanje uloge ”online medija” u demokratizaciji društva
c. Organizovanje stručnih i javnih skupova o temama od značaja za demokratsko vaspitanje i obrazovanje
d. Pomoć i podrška svim akterima u aktivnostima obrazovanja za demokratiju i građansko društvo
e. Povećanje aktivnog učešća organizacija civilnog društva u svim fazama procesa donošenja propisa kojim se uređuju pitanja od javnog interesa

43. Promovisanje volonterskog rada:
a. Organizovanje obuka vršnjačkih edukatora za razvoj volonterizma
b. Organizovanje volonterskih akcija za čišćenje javnih površina i uređenje zelenila
c. Promocija pozitivnih vrednosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici

44. Afirmacija građanskog aktivizma i veće uključenosti ranjivih grupa u lokalnu zajednicu:
a. Edukacije na temu značaja volontiranja i aktivizma u lokalnoj zajednici
b. Iniciranje programa za osnaživanje mladih, posebno mladih žena za učešće u javnom životu

45. Protivpožarna zaštita:
a. Organizovanje radionica za decu i mlade o protivpožarnoj zaštiti
b. Širenje i razvijanje svake vrste kulture protivpožarne zaštite
c. Edukacija i obuka o protivpožarnoj zaštiti u domaćinstvu

46. Druge oblasti od javnog interesa koje doprinose ubrzanom i održivom razvoju Opštine Raška.

 Anketni list možete preuzeti na linku: https://drive.google.com/file/d/1PtKsHfLxo5qYM25uamB3jBTjVUvrCv7K/view?usp=sharing