Syndication

06.12.2018. - Opština Raška, NDsat - Na osnovu člana 7. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata na teret sredstava budžeta opštine Raška od 30. novembra 2018. god. Komisija za dodelu stipendija učenicima i studentima na teret sredstava budžeta opštine Raška, na sednici održanoj 04. decembra 2018. godine, donela je Odluku da raspiše

K O N K U R S 
ZA DODELU NAGRADA I STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERET SREDSTAVA BUDžETA OPŠTINE RAŠKA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

I
Raspisuje se Konkurs za dodelu nagrada i stipendija učenicima i studentima na teret sredstava budžeta opštine Raška za školsku 2018/2019. godinu i to:
A) NOVČANA NAGRADA
1. Nadarenim i talentovanim učenicima koji su u određenim oblastima postigli zapažene rezultate na međunarodnim i republičkim takmičenjima (osvajanjem od I do III mesta) može se dodeliti novčana nagrada u visini koju utvrdi Opštinsko veće.
B) STIPENDIJE
1. Studentima I godine, nosiocima diplome "Vuk Karadžić", pod uslovom da su upisali redovne studije i imaju stalno prebivalište na području opštine Raška, kao i svršenim učenicima srednjih škola koji su u toku školovanja ostvarili prosek 5,00 a škole im ne izdaju diplomu ,,Vuk Karadžić''.
2. Studentima II, III, IV, V, VI godine studija svih fakulteta, pod uslovom da imaju stalno prebivalište na području Opštine Raška a na osnovu sledećih kriterijuma: 
- uspeh na studijama (prosečna ocena 8,50 i više za sve godine studiranja),
- da imaju status redovnog studenta,( budžetsko finansiranje) 
- da tokom studija nisu obnavljali godinu,
- potpisana izjava da nisu korisnici republičke stipendije, (potpisuje se na dan potpisivanja ugovora)
- potpisana izjava da nisu u stalnom radnom odnosu, (potpisuje se na dan potpisivanja ugovora).
3. Kandidati iz osetljivih društvenih grupa osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi i to:
- da su primaoci stalne socijalne pomoći – prilaže potvrdu iz Centra za socijalni rad;
- studenti iz jednoroditeljskih porodica – prilažu izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili uverenje Centra za socijalni rad o samostalnom vršenju roditeljskog prava
- studenti pripadnici romske nacionalne manjine – donose potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
- studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – donose potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
- izbeglice i raseljena lica – podnose važeću izbegličku legitimaciju, ličnu kartu;
- povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – podnose potvrdu iz MUP-a;
- studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti (osoba koja je na putu potpunog ozdravljenja) podnose lekarsko uverenje izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja;
- studenti kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji – podnose i uverenje o državljanstvu.
II
Uz prijavu na Konkurs svi zainteresovani podnose:
Studenti I godine prilažu uverenje da su upisani kao redovni studenti (finansiranje iz budžeta) i overenu fotokopiju diplome "Vuk Karadžić".
Ukoliko srednja škola ne dodeljuje diplomu ,,Vuk Karadžić'' studenti su obavezni da dostave svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole.
Studenti ostalih godina prilažu:
- uverenje da su redovni studenti, (finansiranje na teret budžeta),
- uverenje o prosečnoj oceni za sve godine studiranja i broj ostvarenih ESPB bodova,
- dokaz o mestu stalnog prebivališta, (Sup)
- overena fotokopija indeksa (sve popunjene strane),
- zahtev u pisanoj formi sa osnovnim podacima studenta.

III
Prijave sa dokumentacijom se podnose Komisiji za dodelu stipendija učenicima i studentima na teret sredstava budžeta opštine Raška sa naznakom ,,Prijava na konkurs za stipendije“ 2018/2019.godine u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

IV
Konkurs objaviti 05. decembra 2018.god. godine u sredstvima Javnog informisanja, Oglasnoj tabli opštine Raška, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Raška.