Syndication

14.02.2018. - Opština Raška -Na osnovu člana 22. stav 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br, 126/2014) donosim sledeće
REŠENjE
I
Imenuje se Komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja po I javnom pozivu za sufinansiranje projekat iz budžeta opštine Raška. radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti Javnog informisanja u medijima za 2018.godinu, u sastavu:
1. Edib Honić. ispred P.U.„Lokal pres“Kragujevac;
2. Slavoljub Savić, ispred PRONUS -Niš i RTV „Mir“ Leposavić i
3. Anel Grbović, novinar iz Novog Pazara.
II
Za sekretara Komisije imenuje se Mirjana Vujanac iz opštinske uprave Raška,
III
Zadatak Komisije je da izvrši ocenu prispelih projekata po I javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta SO Raška radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima za 2018.godinu i donosiocu rešenja predloži odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjima,
IV
Komisija na SVOJOJ prvoj sednici bira predsednika Komisije.
V
Rešenje dostaviti imenovanima i arhivi.
VI
Članovi Komisije koji nisu iz redova zaposlenih imaju pravo na novčanu nadokiadu u neto iznosu od 10.000,00 dinara.