Syndication

12.03.2018. - Opština Raška - U sali opštinske uprave Opštine Raška održana je 37- ma sednica Opštinskog Veća Opštine Raška. Na sednici se raspravljalo o sledećem dnevnom redu:

- RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA 36. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA;
1. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANjA JKP „RAŠKA“ ZA 2017. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Radomir Jaćović, direktor JKP „Raška“;
2. RAZMATRANjE PROGRAMA SAKUPLjANjA I ODVOŽENjA KOMUNALNOG OTPADA SA SEOSKIH PODRUČJA (MESNE ZAJEDNICE) U TOKU KALENDARSKE 2018. GODINE;
IZVESTILAC: Radomir Jaćović, direktor JKP „Raška“;
3. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA KULTURU, OBRAZOVANjE I INFORMISANjE „GRADAC“ ZA 2017. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Dejan Koturanović, direktor CKOI „Gradac“;
4. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE „RAŠKA“ ZA 2017. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Radenko Cvetić, direktor Turističke organizacije Raška;
5. RAZMATRANjE DAVANjA SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE RAŠKA
- O CENI USLUGA SMEŠTAJA VILA „RAŠKA“ KOPAONIK,
- O CENI USLUGA SMEŠTAJA VILA „RAS“ KOPAONIK;
- O POPUSTU NA REZERVACIJE SMEŠTAJNIH KAPACITETA (SAJAMSKOM POPUSTU),
- O SNIŽENjU CENA SMEŠTAJA U SOBAMA BR. 4. I 5. U OBJEKTU SKI DOM „RAŠKA“.
IZVESTILAC: Radenko Cvetić, direktor Turističke organizacije Raška;
6. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU JAVNE USTANOVE „SPORTSKI CENTAR“ RAŠKA ZA 2017. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Lazar Paunović, vd direktora JU „Sportski Centar“;
7. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2017. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA;
IZVESTILAC: Nataša Pejčinović, vd direktora Centra za socijalni rad Raška;
8. RAZMATRANjE STATUTA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD RAŠKA I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT;
IZVESTILAC: Nataša Pejčinović, vd direktora Centra za socijalni rad Raška;
9. RAZMATRANjE PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Nataša Pejčinović, vd direktora Centra za socijalni rad Raška;
10. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKLjUČKA O DAVANjU NEPOKRETNOSTI U ZAKUP EKUMENSKOJ HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, v.d. načelnika Opštinske uprave;
11. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZAKLjUČKA O DAVANjU NEPOKRETNOSTI U ZAKUP UDRUŽENjU ZA POMOĆ LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, v.d. načelnika Opštinske uprave;
12. PREDLOG PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM KOJE MOGU DA KORISTE POSEBNO OBELEŽENA PARKING MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, v.d. načelnika Opštinske uprave;
13. PREDLOG PRAVILNIKA O TREĆOJ IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI, OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA OPŠTINE RAŠKA, BR. 06-IV-25/2017-10. OD 28.07.2017.G.;
IZVESTILAC: Spasoje Andrić, v.d. načelnika Opštinske uprave;
14. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENjU MERA POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE RAŠKA ZA 2017. GODINU;
IZVESTILAC: Željko Nikić, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
15. RAZMATRANjE PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Željko Nikić, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
16. PREDLOG ODLUKE O DODELI NAGRADA I STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA NA TERET SREDSTAVA BUDžETA OPŠTINE RAŠKA, ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU;
IZVESTILAC: Veljko Raković, član Opštinskog veća;
17. PREDLOG ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA BUDžETA OPŠTINE RAŠKA NAMENjENIH MESNIM ZAJEDNICAMA ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Lazar Mandić, pomoćnik predsednika opštine i predsednik komisije;
18. RAZMATRANjE GODIŠNjEG PROGRAMA SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Saša Milutinović, član Opštinskog veća;
19. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA RASPODELU SREDSTAVA BUDžETA OPŠTINE RAŠKA NAMENjENIH SPORTU ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Saša Milutinović, član Opštinskog veća;
20. PREDLOG ODLUKE O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA KOJIMA SE IZ BUDžETA OPŠTINE RAŠKA DODELjUJU SREDSTVA ZA FINANSIRANjE UDRUŽENjA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
21. RAZMATRANjE ZAHTEVA CRKVENE OPŠTINE BALjEVAC ZA PRERASPODELU SREDSTAVA UNUTAR ODOBRENIH SREDSTAVA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
22. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA UNAPREĐENjE RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE;
IZVESTILAC: Dobrila Filipović, predsednik komisije;
23. PREDLOG REŠENjA O UPOTREBI SREDSTAVA IZ TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 3.470.000,00 DINARA;
IZVESTILAC: Milka Mijajlović, zamenik šefa Odseka za budžet, finansije i LPA;
24. PREDLOG REŠENjA O UPOTREBI SREDSTAVA IZ TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE ZA 2018. GODINU U IZNOSU OD 5.000.000,00 DINARA;
IZVESTILAC: Milka Mijajlović, zamenik šefa Odseka za budžet, finansije i LPA;
25. PREDLOG ODLUKE O PRODUŽENjU UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA;
IZVESTILAC: Stevan Bakračević, samostalni savetnik Opštinske uprave;
26. RAZMATRANjE ŽALBE IZJAVLjENE NA REŠENjE KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI NAMENjENE POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA BR. 346-5 OD 04.01.2018. GODINE;
IZVESTILAC: Stevan Bakračević, samostalni savetnik Opštinske uprave;
27. RAZMATRANjE ŽALBE IZJAVLjENE NA REŠENjE OPŠTINSKE UPRAVE RAŠKA – LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE BR. 04-433-2-19/61-1/2016 OD 14.03.2016. GODINE;
IZVESTILAC: Dragiša Pavlović, šef Službe za lokalnu poresku administraciju;
28. RAZMATRANjE GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA 2017. GODINU;
IZVESTILAC: Milan Pokimica, član Opštinskog veća i predsednik Komisije;
29. RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA PRVE SEDNICE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA OD 31. JANUARA 2018. GODINE;
IZVESTILAC: Milan Pokimica, član Opštinskog veća i predsednik Komisije;
30. RAZMATRANjE ZAKLjUČKA I ZAPISNIKA KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANjA GRAĐANA OPŠTINE RAŠKA OD 01. MARTA 2018. GODINE SA PREDLOGOM REŠENjA O DODELI JEDNOKRATNE SOCIJALNE POMOĆI;
IZVESTILAC: Vladan Čolović, član Opštinskog veća i predsednik Komisije;
31. RAZMATRANjE ZAPISNIKA SEDNICE KOMISIJE ZA VANTELESNU OPLODNjU SA PREDLOGOM REŠENjA O FINANSIJSKOJ POMOĆI ZA VANTELESNU OPLODNjU;
IZVESTILAC: Dragan Veljović, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
32. TEKUĆA PITANjA;