Syndication

12.03.2018.- NDsat - U periodu od 21. oktobra do 6. Novembra 2017. godine, agencija za istraživanje javnog mnjenja CESID I UNOPS PROGRES - Program Evropskog Partnerstva sa opštinama, sproveli su ispitivanje građana Opštine Raška o ukupnom funkcionisanju lokalne samouprave naše opštine. Anketa je sprovedena po sistemu “licem u lice” i sastojala se od 95 pitanja. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 250 građana Opštine Raška.

Rezultati ove ankete pokazali su da se poverenje građana naše lokalne zajednice u organe vlasti  u odnosu na 2013. godinu, povećalo dvostruko (sa 21% na  48% procenata).Prema ovom istraživanju, Opštinska administracija, tradicionalno ima najveće poverenje građana Opštine Raška (39%), dok se najveći skok poverenja vidi kod institucije predsednika opštine gde je poverenje i više nego udvostručeno (sa 16% na čak 36%) .

U poređenju sa ranijim istraživanjima, procenat građana koji smatra da nema nikakvih problema sa ostvarivanjem onoga zbog čega posećuje opštinu se povećao na 63%. Komplikovanost procedura se navodi kao najveća prepreka u komunikaciji sa opštinskim službama za više od polovine građana naše opštine. Četiri petine ispitanih građana (82%) navodi da nije imalo razloga da se žali na rad opštinskih službenika.

Više od polovine stanovnika opštine Raška nema jasno izražen stav vezano za temu raširenosti korupcije među opštinskim službenicima (53% ). Dve trećine kaže da nikada nije koristilo veze ili poznanastva kako bi sredilo određene poslove u opštini(67%). Među onima koji se jesu koristili ovakvim sredstvima najveći je broj onih koji su kao „vezu“ koristili rođake ili prijatelje koji rade u opštini (28%). Čak 89,2% je dalo negativan odgovor na pitanje da li je dodatno platilo neku uslugu u opštini.

 

 

 

Više od polovine stanovnika opštine Raška nema jasno izražen stav vezano za temu raširenosti korupcije među opštinskim službenicima (53% ). Dve trećine kaže da nikada nije koristilo veze ili poznanastva kako bi sredilo određene poslove u opštini(67%). Među onima koji se jesu koristili ovakvim sredstvima najveći je broj onih koji su kao „vezu“ koristili rođake ili prijatelje koji rade u opštini (28%). Čak 89,2% je dalo negativan odgovor na pitanje da li je dodatno platilo neku uslugu u opštini. Kao osnovni prioritet opštinskog razvoja građani navode poljoprivredu (28%) i turizam i ugostiteljstvo (26%). Ove dve grane privrede su percepirane kao najvažnije i u prethodna dva ciklusa ispitivanja iz 2010.i 2013.godine. Može se zapaziti nešto značajniji rast procenta onih za koje bi laka industrija trebalo da bude osnov budućeg razvoja (sa 11% na 20,4%). Najveći procenat građana smatra da bi najviše novca trebalo da se ulaže u zdravstveni sistem (rast sa 12% u 2013.godini na 28%).

Ispitanici su dali relativno niske ocene za ekonomsku situaciju u državi, regionu i svojoj opštini. Ipak, primećuje se postepeni porast prosečne ocene u odnosu na ispitivanja iz 2010.i 2013.godine. Najviša ocena je data za ekonomsku situaciju u državi (2,62), zatim u regionu (2,48) i opštini Raška (2,42). Kao najveći problem u svojoj opštini građani Raške vide funkcionisanje zdravstvenih institucija kojima kao i 2013.godine nije zadovoljno više od polovine građana (61%).

U poređenju sa rezultatima ispitivanja iz 2010.godine i 2013.godine više od polovine građana Raške smatra da informisano o radu opštine onoliko koliko im je to potrebno. U odnosu na rezultate iz 2013.godine kada je čak dve petine građana smatralo da nije dovoljno informisano, sada je procenat građana koji ima ovakvo mišljenje značajno smanjen i iznosi 21%. Naši sagovornici se slažu sa ovakvim nalazima, te kažu da su građani informisaniji nego ranije, kao i da su informisani o radu opštine u meri u kojoj im je to potrebno.

 

 

 

Čak 48% građana Raške smatra da lokalne vlasti vode računa o građanima i pružaju usluge adekvatne njihovim potrebama što je uvećanje od 23% u odnosu na prethodno ispitivanje. Procenat građana čiji je stav da lokalne vlasti uopšte ne vode računa o građanima i ne pružaju adekvatne usluge je sa 27% 2010.godine spao na 21% 2013.god., da bi procenat građana koji su 2017.godine bili ovoga mišljenja iznosio 5%.

U odnosu na ispitivanje iz 2013.godine rad opštinskog rukovodstva/službenika građani su ovoga puta najvišu ocenu dali za zainteresovanost opštinskih službenika za pružanje boljih usluga, i to 3,41. Generalno gledano, ocene za sve segmente rada opštinskog rukovodstva su više u odnosu na 2013.godinu (rad opštinskog rukovodstva je ocenjen sa 3,01, dok je rad opštinskih službi ovoga puta ocenjen sa 3,38). Učesnici intervjua su stava da postoje značajne razlike u tome kako određene službe u opštini funkcionišu, te da su nekima zadovoljni, a drugima i ne. Uslužni cenatar se izdvaja kao centar u opštini koji je najopterećeniji.

Vidljiv je značajan porast poverenja u institucije u Raškoj u odnosu na tendenciju pada koja je postojala u razdoblju između ispitivanja 2010. i 2013.godine. Osim opštinske administracije koja tradicionalno ima najveće poverenje građana (39%), najveći skok poverenja se vidi kod institucije predsednika opštine gde je poverenje i više nego udvostručeno (sa 16% na 36%). Potom sledi opštinsko veće sa 26% (rast za 12%), odnosno skupština opštine sa 26%.